ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Θα χρησιμοποιηθεί το οικοσύστημα Python/pandas που είναι διαθέσιμο μέσω της διανομής ‘Anaconda’ (για την έκδοση 3.x της γλώσσας) και το περιβάλλον εργασίας θα είναι το Jupyter Notebook το οποίο εγκαθίσταται ως τμήμα του Anaconda.

Οι διοργανωτές του σεμιναρίου θα φροντίσουν να υπάρχει εγκατεστημένο το λογισμικό τοπικά σε υπολογιστές του εργαστηρίου διαθέσιμους στους συμμετέχοντες.

Όποιοι από τους συμμετέχοντες θέλουν μπορούν να φέρουν το δικό τους φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένο το πακέτο Anaconda. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατεβάσουν και εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους το:

Μετά την εγκατάσταση η εκκίνηση του Jupyternotebookμπορεί να γίνει εύκολα από τον κατάλογο ‘Anaconda’ που θα έχει δημιουργηθεί. Η εφαρμογή εκκινεί τοπικά έναν server και το περιβάλλον εμφανίζεται ως σελίδα στον προεπιλεγμένο browser (Εικ. 1)

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα Jupyternotebook

Επιλέγοντας ‘New / Python 3’ ένα νέο notebookεμφανίζεται όπου ο χρήστης μπορεί να γράψει, να εκτελέσει και να αποθηκεύσει κώδικα Python (Εικ. 2).

Εικόνα 2. Μορφή νέου αρχείου Python 3 στο Jupyternotebook